Przedszkole Nr 138
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 
Biuletyn Informacji Publicznej
RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole Nr 138 > Menu Podmiotowe > Przedmiot działalności > przedmiot działalności

przedmiot działalności

  Drukuj
 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz z aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Celem przedszkola jest:

1)         wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień  oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,

2)         budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co jest dobre, a co złe,

3)         kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach , w tym także do łagodnego  znoszenia stresów i porażek,

4)         rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach  z dziećmi i dorosłymi,

5)         stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej i zgodnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych ,

6)         troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną ,

7)         zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych,

8)         budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń  w sposób zrozumiały dla innych,

9)         wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności  wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,

10)     kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej ) oraz postawy patriotycznej,

11)     zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych  poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności  a także kształtowanie tych wiadomości  i umiejętności , które są ważne w edukacji szkolnej.

 

 

 
 
Wprowadził Spurek Barbara 15-11-2012
Aktualizujący Spurek Barbara 15-11-2012
Zatwierdzający Spurek Barbara 15-11-2012
Publikujący Bartold Jan (Gabinet Prezydenta (GP)) 15-11-2012
Liczba odwiedzin: 419
Rejestr zmian